دوره های cmas

دوره های cmas

قیمت

۱/۲۰۰/۰۰۰

عنوان دوره

یک ستاره * CMAS

۶ مرحله غواصی / عمق تا ۱۸ متر / ۴ روز


۲/۵۰۰/۰۰۰

دو ستاره ** CMAS

۲۰ مرحله غواصی / عمق تا ۳۰ متر/ ۱۰ روز/غواصی شب / امداد و نجات / قطب نما خوانی


۵/۰۰۰/۰۰۰

سه ستاره *** CMAS

۴۰ مرحله غواصی / عمق تا ۴۰ متر / ۳۰ روز (دو دوره ۱۵ روزه ) / هواشناسی / ناوبری / گره های دریایی / کار با کمپرسور /آموزش کمک مدرسی