دوره های tdi

دوره های TDI

این موسسه افتخار آنرا دارد تا برای اولین بار در ایران اقدام به برگزاری دوره های زیر از سیستم TDI  نماید.

قیمت

۹۵۰/۰۰۰

عنوان دوره

Nitrox


۱/۰۰۰/۰۰۰

Intro To Tech


۱/۵۰۰/۰۰۰

Combine Nitrox & Intro To Tech