دوره ssi

دوره های SSI

قیمت

۳۵۰/۰۰۰

عنوان دوره

Try scuba Diving

۲مرحله غواصی تفریحی+یک جلسه تئوری مقدماتی+عکس و فیلم


۶۵۰/۰۰۰

Scuba Diver

۲جلسه تئوری+۳مرحله غواصی تا عمق۱۲متر

۲روز


۱/۴۵۰/۰۰۰

Open Water

۴جلسه تئوری+۶مرحله غواصی تا عمق۱۸متر

۴-۶روز


۳/۰۰۰/۰۰۰

Advanced OpenWater

۴دوره تخصصی

۵-۷روز


۱/۰۰۰/۰۰۰

Dive Guaid

۳جلسه تئوری+۵مرحله غواصی

۳روز


۱/۶۰۰/۰۰۰

Dive Master

دوره تخصصی +Dive Guaid دوره

۷روز


۹۵۰/۰۰۰

Advanced Adventurer

۴جلسه تئوری+۴غواصی(۴تخصص)

۳روز


۳۰۰/۰۰۰

Scuba Skills Update

۱جلسه تئوری+۲مرحله غواصی

۱روز


۱/۲۵۰/۰۰۰

Diver Stress and Rescue

دوره امداد و نجات-۶مرحله غواصی

۳روز


۷۵۰/۰۰۰

Nitrox

دوره هوای غنی شده-۲مرحله غواصی

۲روز


۱/۴۰۰/۰۰۰

Extended Range Nitrox

۴مرحله غواصی تا عمق۴۰متر+جلسه تئوری

۳روز


۱/۷۰۰/۰۰۰

Extended Range

۴مرحله غواصی تا عمق۴۵ متر+جلسه تئوری

۳روز


۱/۴۰۰/۰۰۰

Recreational Side Mount

۴مرحله غواصی+ جلسه تئوری

۳روز


۷۵۰/۰۰۰

Wreck Diving

۳مرحله غواصی+۲جلسه تئوری

۲روز


۷۵۰/۰۰۰

React Right

۴جلسه تئوری

۲روز


۷۵۰/۰۰۰

Dry Suit Diving

۲مرحله غواصی+۱جلسه تئوری

۱روز


۷۵۰/۰۰۰

Deep Diving

۳مرحله غواصی+۲جلسه تئوری

۲روز


۷۵۰/۰۰۰

Navigation

۳مرحله غواصی+۲جلسه تئوری

۲روز


۷۵۰/۰۰۰

Night & Limited Visibility

۳مرحله غواصی+۲جلسه تئوری

۲شب


۷۰۰/۰۰۰

Science of Diving

۳جلسه تئوری

۲روز

۷۰۰/۰۰۰

Perfect Buoyancy

۳مرحله غواصی+۲جلسه تئوری

۲روز

۷۰۰/۰۰۰

Science of Diving

۳جلسه تئوری

۲روز


۷۵۰/۰۰۰

Boat Diving

۳مرحله غواصی+۲جلسه تئوری

۲روز


۷۵۰/۰۰۰

Search & Recovery

۳مرحله غواصی+۲جلسه تئوری

۲روز


۷۵۰/۰۰۰

Altitude Diving

۳مرحله غواصی+۲جلسه تئوری

۲روز


۱۵۰/۰۰۰

Snorkeling

۲مرحله غواصی سطحی+۱جلسه تئوری