حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب

حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب

دوره باستانشناسی زیرآب ترکیبی از مباحث نظری و عملی می باشد که برای دانشجویان باستان شناسی علاقه مند به پژوهش های باستان شناختی دریایی، مدیریت و حراست از میراث فرهنگی دریایی می باشند؛ طراحی شده است. قصد ما از برگزاری افزون بر؛ آموزش آماده سازی باستان شناسی برای شرکت در عملیات های میدانی در داخل و خارج مرزهای ایران است. همانگونه که ذکر شد؛ دانشجویان پس از گذراندن این دوره کوتاه قادر خواهند بود تا در عملیات های میدانی در حوزه باستان شناسی زیرآب، ساحلی و سایر بدنه های آبی به عنوان نیروی کار آمد شرکت کنند؛ همچنین می توانند در موزه ها دریایی، پروژه های حراست از میراث فرهنگی دریایی، گردشگری دریایی، آموزش در حوزه باستان شناختی دریایی شرکت داشته باشند.
۱. نظری
#باستان شناسی دریایی چیست
#میراث فرهنگی دریایی چیست؟ ( آثار منقول و غیر منقول).
# تاریخچه و توسعه باستان‌شناسی‌دریایی در سطح جهان ( قبل و پس از اختراع سیستم اسکوبا)
# پیشینه مطالعاتی باستان شناسی دریایی در ایران
#مروری بر قوانین حراست از شناورهای تاریخی
# باستان‌شناسی شناورهای مدرن (آهنی وفولادی)
#جغرافیای باستان‌شناسی‌دریایی: شرق مدیترانه،غرب اقیانوس هند و دریای کاسپی.
# مروری بر روند تحولات تئوری و مبانی در حوزه باستان‌شناسی دریایی.
۲. بخش عملی
#روش‌های بررسی و پایش
#حفاظت
#حراست برجای از میراث فرهنگی زیرآب
#گزارش‌دهـی
#ارزیابی معیار
#کاوش در زیرآب
#ارزش‌یـابی کـارمیـدانـی
#طراحی پروژه، ارزیابی خطر و برنامه مدیریتی
# طراحی پروژه
#فرم ثبت شناورهای تاریخی چوبی و فلزی