تیم ما

بهادر شکرچی زاده

بهادر شکرچی زاده

مدرس غواصی تفریحی و مدیریت مجموعه آبکاوان
مهدی عزیزی

مهدی عزیزی

استاد مدرس غواصی تفریحی و تکنیکال
صفایی

نگین صفایی

مدرس غواصی تفریحی بانوان و کودکان
ملیحه ابراهیمی

ملیحه ابراهیمی

مدرس غواصی تفریحی بانوان
زهرا انتظار

زهرا انتظار

مدرس غواصی تفریحی بانوان
محمد میرزایی

محمد میرزایی

دایو مستر